نام
مهدی مقصودی

استان آذربایجان شرقی
شهرستان اسکو
بخش ایلخچی
شهر/دهستان ------
آبادی -------