نام
امیر سلیمانی

استان البرز
شهرستان نظرآباد
بخش مرکزی
شهر/دهستان ------
آبادی -------