نام
ساناز سالاری بهابادی

استان تهران
شهرستان تهران
بخش مرکزی
شهر/دهستان ------
آبادی -------