نام
پویا شفیع زاده

استان تهران
شهرستان منطقه یک
بخش ------
شهر/دهستان ------
آبادی -------